Rabu, 09 Mei 2012

Wawan Darmawan: Ceuk batur ieu mah

Wawan Darmawan
Ceuk batur ieu mah Mang Bonay nu leket ibadah ngarasa dosa sabab peuting tadi manehna tas ngalakukeun jinah. Setan anu ngagoda saleuseurian ting barakatak nyarekelan beuteung, seeleun ningali kalakukan mang Bonay nu sedih kaliwat saking. Sadar kana dosana, waktu subuh manehna indit kamasjid. Maksudna rek solat sakalian menta pertobat. Sajajalan panonna cireumay. Atuh waktu solat kacida khusuna. sanggeus beres, terus dzikir jeung menta pertobat tina sagala dosana tea bari peureum reumbay cimata. Ari iman surti terus nanya Imam ; ku naon ujang mani siga sedih pisan Bonay : Nu mawi ustad sim kuring teh kagoda setan,tos ngalakukeun jinah (teu wasa melong ka imam, da era. Manehna tungkul, peureum reumbay cimata. Imam :Enya kudu kitu kuduna, sugan we urang teh dihampura dosa ku Nu Kawasa. Bonay beuki ngarasa sedih jeung era, tapi manehna tetep tungkul teu wasa ningali, bororaah ku jalma ku sireum ge manehna teh eraeun pisan. Imam : Naha atuh jang mani teu sadar. Jeung saha ujangn teh jinahna. Bonay : Nu mawi pa Ustad ... kalepasan... nu dijinahan teh mitoha istri. Bareng ngadenge ucapan Bonay Imam teh lain mapatahan kalah ka nyiksa Bonay bebeakan. Disiksa kitu teh Bonay pasrah, ngan panonna beunta. Barang ningali manehna ngaranjug, Sihoreng imam teh geuning mitoha lalaki. Paingan tadi

1 komentar: